Стратешки развојни приоритети локалних сеоских заједница у функцији одрживе одрживе пољопривреде и руралног развоја

Циљеви предложеног под-пројекта

 • Опредељење Србије за ЕУ интеграције, захтева пуно уважавање регионалних специфичности приликом дефинисања стратешких планских докумената у области одрживог пољопривредног и руралног развоја. Отуда и потреба да се изради нови, јасно конципиран оквир у виду локалне стратегије одрживог развоја  пољопривреде и села, као одговора на кључна питања развоја у овој области.
  У оквиру Пројекта, у сарадњи са стејкхолдерима на локалном нивоу, биће израђене стратегије одрживе пољопривреде и руралног развоја изабраних локалних сеоских заједница:
 • формирањем СWОТ матрице стања пољопривреде (слику интерних ресурса и ограничења развоја, у контексту шанси и претњи окружења),
 • утврђивањем циљева развоја и
 • дефинисањем инвестиционих активности који би водили реализацији постављених циљева одрживог развоја пољопривреде и пратећих делатности.
Одрживи развој пољопривреде и укупан рурални развој локалних сеоских заједница требало би да буде усмерен у правцу побољшања материјалног и друштвеног статуса локалног становништва, промовисања модела интегралног руралног развоја који се заснива на повезивању руралне са градском привредом, поларизацији аграрне структуре и диверсификацији економских активности на селу.
Наведени стратешки развојни документи, засновани на интегративности и друштвеном концезусу, представљаће неопходну основу за ефикасно дефинисање и реализацију инвестициониих програма и пројеката и привлачење инвеститора у локалну заједницу. 
 • Назив водеће Институције корисника гранта
 • Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Назив партнера Институције корисника гранта Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
 • Крајњи корисници којима ће под-пројекат служити

Реализација пројекта би се одвијала у два округа: Јужно-банатском (АП Војводина) и Моравичком (Централна Србија), а обухватила би следеће кориснике:

 • село Глогоњ (локална сеоска заједница), град Панчево (локална самоуправа);
 • село Јасеново (локална сеоска заједница), општина Бела Црква (локална самоуправа);
 • село Заблаће (локална сеоска заједница), општина Чачак (локална самоуправа).
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs